AS systems

Европейски фонд за регионално развитие

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
BG16RFOP002-2.001-1141-C01/Su-01

Проект BG16RFOP002-2.001-1141-C01: „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД “

Наименование на продукта: Софтуер за oблачна инфраструктура